HOOVID KORDA projektist

07. märts  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 0

2011. aastal on korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks,  2011. a linnaeelarves on selleks eraldatud 10 miljonit krooni.
Taotlusi hakatakse vastu võtma alates 3. jaanuarist 2011 ja taotluste esitamise lõpptähtaeg 14. märts 2011.a.

Tallinna linn asus toetama korteriühistute hoovialade korrastamist 2005. aastal, mil 90 korteriühistut said toetust oma hoovide korrastamisel kogusummas 10 mln krooni. Korteriühistute suure huvi tõttu otsustati koostööd korteriühistutega jätkata ning 27. märtsil 2006. aastal jõustus Tallinna Linnavalitsuse määrus, millega kehtestati projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord.

Projektile “Hoovid korda” on viie viimase aasta jooksul linnaeelarves eraldatud kokku 77 mln krooni. Nimetatud summa ulatuses toetas linn 2006. aastal 98, 2007. aastal 120,  2008. aastal 139, 2009. aastal 183 korteriühistu ning 2010. aastal 143 hoovide korrastamist. Käesolevaks ajaks on projekt "Hoovid korda" on edukalt käivitunud ning korteriühistute huvi projekti vastu on iga-aastaselt kasvanud.

Määruse kohaselt on korteriühistutel linnalt toetust võimalik taotleda järgmistele tegevustele: hoovis asuvate teede ja korteriühistute esiste kõnniteede rajamiseks ning remondiks; parkimisplatsi, prügimajade või prügikonteinerite rajamiseks või parendamiseks; sadevete probleemide lahendamiseks hoovis; haljasala, puhkeala vms avatud ala rajamiseks või parendamiseks; kõrghaljastuse rajamiseks või parendamiseks; mängu- või spordiväljaku ning puhkeala rajamiseks või parendamiseks; tänavavalgustuse, aedade või piirete paigaldamiseks või parendamiseks sh tõkkepuude paigaldamine ning hoovi inventari paigaldamiseks või korrastamiseks.
Uuendusena saab 2011. aastal toetust taotleda ka hoovi turvakaamerate paigaldamiseks ning hoovis asuvate abihoonete rekonstrueerimiseks või lammutamiseks.
Projekti "Hoovid korda" raames 2011. aastal toetuse saamiseks on korteriühistutel vaja esitada oma linnaosa valitsusele vormikohane avaldus koos avalduse koosseisus olevate lisadega hoovide heakorrastamiseks ning vähemalt 3 hinnapakkumist teostavatele töödele.

Korteriühistutel on õigus linnalt nimetatud määruse kohaselt toetust saada kuni 70% ulatuses projekti maksumusest. Toetuse maksimaalseks suuruseks on kinnitatud 15980 eurot aastas ning 39950 eurot kolmel aastal kokku. Toetus makstakse välja toetusesaaja poolt esitatud kuludeklaratsioonide alusel ning eelnevalt teostatud töö kvaliteeti kontrollides.

Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda oma linnaosa valitsuse või Tallinna Kommunaalameti poole.

 

 

http://hoovidkorda.tallinn.ee/

 

 

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: