Ehitamine

08. jaan  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 3

Ehituse alustamiseks on vajalik planeering, ehitusprojekt ja ehitusluba.

 

Planeerimine


Planeerimisalase tegevuse korraldamine valla või linna territooriumil on kohaliku omavalitsuse pädevuses, kes tagab maakasutuse ja ehitamise aluseks vajalike planeeringute olemasolu ja kehtestatud planeeringute järgimise.
Kohalik omavalitsus informeerib avalikkust kavatsetavatest üldplaneeringutest ja detailplaneeringutest ajalehe vahendusel vähemalt üks kord aastas.


Ehituse planeerimise algatamisest peab teatama kirjalikus vormis ka naaberkinnistute ja detailplaneeritava maa-ala omanikele kahe nädala jooksul pärast planeeringu algatamist.
Elanikud võivad juba planeeringu ajal esitada oma ettepanekud või vastuväited, millele kohalik omavalitsus või maavanem vastab nelja nädala jooksul.
Kui planeeringule esitatakse vastuväiteid, kutsutakse kokku avalik arutelu kuus nädalat pärast avaliku väljapaneku lõppu.
 


Ehitamine

 

Ehitamiseks peab olema ehitusluba. Ehitamine peab toimuma vastavalt ehitusprojektile.
Ehitusloaga annab kohalik omavalitsus nõusoleku:

  • püstitada ehitusloale märgitud maaüksusele ehitis ja selle teenindamiseks vajalikke rajatisi;
  • laiendada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa;
  • rekonstrueerida ehitusloale märgitud ehitist või selle osa;
  • lammutada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa.
     

Tarbijakaitseamet soovitab enne elamuehituslepingu sõlmimist hoolega jälgida, millise ehitusfirmaga on tegemist. Kindlasti tuleb enne lepingu allkirjastamist kontrollida registreeringu olemasolu ning põhjalikult tutvuda lepingutingimustega.
Ehitusfirmade registreeringu osas saab informatsiooni Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel majandustegevuse registrist.
 
Ehitise kasutusloa andmisega kinnitab kohalik omavalitsus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada. Kasutusloa taotlemiseks on vajalik kohalikule omavalitsusele esitada:
• ehitise kasutusloa täidetud taotlus;
• omandiõigust tõendav dokument;
• ehitusprojekt koos kaasneva dokumentatsiooniga (sh ehitusluba, ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, kasutatud materjalide sertifikaadid, energiamärgis);
• teostusjoonised või mõõdistusprojekt;
• riigilõivu maksmist tõendav dokument.


 
Ehitise omaniku kohustused

 
Omanik peab määratlema ehitise otstarbe, mida näidatakse kasutusloal. Ühel ehitisel võib olla ka mitu otstarvet.
Samuti peab omanik tagama ehitusloa olemasolu ning peab saama kohalikult omavalitsuselt kirjaliku nõusoleku enne ehituse alustamist. Omanik peab esitama kohalikule omavalitsusele teatise ehitamise alustamise kohta, milles esitatakse andmed ehitise, ehitamise alustamise aja, omanikujärelevalve tegija ja ehitaja kohta.

Enne ehitama asumist tuleb ehitise omanikul määrata omanikujärelevalve tegija. Selleks ei tohi olla sama ehitist ehitav isik. Omanikujärelevalvet võib teostada ka ehitise omanik, kui tegu on väikeehitise, üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoonega. Omanikujärelevalvet peab teostama ehituse algusest kuni kasutusloa saamiseni.
Omanikujärelevalve eesmärgiks on tagada ehitamine projekti järgi, tehniliste dokumentide koostamine, ehitustööde nõuetekohane kvaliteet.

Ehitise omanik peab tagama ehitise korrashoiu ning ohutuse.
Ehitise omanik peab säilitama vajaliku dokumentatsiooni: mõõdistusprojekt, ehitusprojekt, ehitustööde päevik jm ehitamist iseloomustavad dokumendid.

Omanik, kes elab muinsuskaitsealuses majas, peab enne remondi või ümberehitustööde alustamist taotlema vastava loa Muinsuskaitseametilt.

 

 


Viimati muudetud:    05.01.2011 11:32
1 555 16. juuli 2022
1 555 16. juuli 2022
1 555 16. juuli 2022
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: